Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna
Zespół Nadzoru Farmaceutycznego jest komórką wewnętrzną Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej sprawującą nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i w jednostkach wojskowych.

Zespół Nadzoru Farmaceutycznego działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego wydaje decyzje w zakresie:
 • wstrzymania w obrocie lub stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;
 • wstrzymania w obrocie lub stosowania produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że stosowanie danego produktu wywołuje ciężkie niepożądane działanie, albo podejrzenia lub stwierdzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada innym ustalonym dla niego wymaganiom bezpieczeństwa stosowania;
 • wstrzymania w podmiotach leczniczych lub jednostkach wojskowych obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, którymi obrót jest niedozwolony;
 • uchylenia decyzji o wstrzymaniu dopuszczenia produktu leczniczego lub wyrobu medycznego do obrotu;
 • udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na:
  - prowadzenie apteki zakładowej
  - posiadanie w celach medycznych i mobilizacyjnych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające grupy l-N i substancje psychotropowe grupy IV-P oraz prekursory kategorii 1.

  Główne zadania Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej to:
 • przeprowadzanie kontroli warunków sporządzania leku recepturowego lub aptecznego;
 • kontrolowanie warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu;
 • kontrolowanie aptek zakładowych i działów farmacji szpitalnych, prowadzących obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;
 • kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych, sporządzonych w aptekach zakładowych i w działach farmacji szpitalnej;
 • kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, w tym stosowanymi w weterynarii;
 • kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych;
 • kontrolowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pozostających w zapasach bieżących i wojennych;
 • kontrolowanie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania poza granicami kraju;
 • współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów wojskowej służby zdrowia;
 • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę zakładową lub dział farmacji szpitalnej;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi prokuratury wojskowej, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i samorządów aptekarskiego i lekarskiego;
 • prowadzenie rejestru aptek zakładowych i działów farmacji szpitalnej;
 • prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych;
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
 • uczestniczenie w realizacji programu przeciwdziałania zjawisku narkomanii w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej;
 • kontrolowanie właściwego sposobu użytkowania, serwisowania oraz prowadzenia wymaganych przeglądów wyrobów medycznych;
 • wnioskowanie o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych na potrzeby obronności bezpieczeństwa państwa, w tym przeznaczonych do celów wojskowych;
 • zgłaszanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych w przypadku stwierdzenia ich niepożądanego działania do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • kontrolowanie procedur unieszkodliwiania odpadów medycznych powstałych w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w wyniku prowadzenia rotacji produktów leczniczych zapasów wojennych;
 • wydawanie opinii dotyczących aptek zakładowych w podmiotach leczniczych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w których może być odbywany staż farmaceutów lub studentów farmacji;
 • monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii i prowadzonych badań klinicznych.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych