Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu osłony weterynaryjnej wojsk, która jest jednym z elementów podsystemu zabezpieczenia medycznego SZ RP, organizowaną w celu ochrony zdrowia żołnierzy i personelu wojskowego przd chorobami odzwierzęcymi i zatruciami pokarmowymi.

Osłona wetrynaryjna wojsk polega na stworzeniu skutecznych barier ochronnych zapobiegających przenikaniu i szerzeniu się w rejonach dyslokacji wojsk takich chorób odzwierzęcych jak wścieklizna, wąglik, leptospiroza, borelioza, włośnica, leiszmanioza i innych oraz zapewnieniu bezpiecznej i właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej dla SZ RP.

Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 • badanie produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • współudział w weterynaryjnej kontroli granicznej środków transportu, w tym okrętów i statków powietrznych wykorzystywanych do przewozu zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych (w ramach wsparcia państwa gospodarza - HNS);
 • kontrolę podmiotów zaopatrujących lub ubiegających się o zaopatrywanie jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz wojsk obcych w produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego;
 • sprawowanie nadzoru nad:
  - bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, transporcie i przechowywaniu;
  - przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
  - przstrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt służbowych;
  - obrotem i ilością stosowanych produktów lczeniczych i weterynaryjnych;
  - stosowaniem pasz, pasz leczniczych i dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt służbowych;
  - utrzymywaniem zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych;
 • prowadzenie monitorowania substancji neidozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w prodkutach pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji;
 • zbieranie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocenę ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym dla konsumenta wojskowego.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych