Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Wojskowa Inspekcja Sanitarna
Wojskowa Inspekcja Sanitarna stanowi specjalistyczny organ resortowy czuwający m.in. nad stanem sanitarno-higienicznym miejsc służby i pracy, warunkami i zdrowiem żywienia zbiorowego, jak również popularyzujący zasady higieny i zapobiegania chorobom. Organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej wykonują zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenach zajmowanych przez wojsko oraz w stosunku do żołnierzy oraz pracowników wojska, a także wobec wojsk sojuszniczych przebywających na terytorium naszego kraju oraz przemieszczających się przez nie tranzytem.

Główne zadania WIS
 • zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny
 • zapobieganie i prowadzenie działalności przeciwepidemicznej wobec chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska, a także rozpoznawanie zagrożeń biologicznych w ramach systemu wykrywania skażeń w Siłach Zbrojnych RP
 • nadzór nad bezpieczeństwem i jakością zdrowotną żywności znajdującej się na terenie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

  Organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej
 • Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego
 • Szef Wojskowej Inspekcji Sanitarnej - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego WP
 • Komendanci Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej
 • inspektorzy Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej

  Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej (WOMP) są jednostkami organizacyjnymi pionu sanitarno-epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, przygotowanymi do skutecznej osłony przeciwepidemicznej i przeciwepizootycznej (zapobieganie chorobom odzwierzęcym) wojsk oraz zabezpieczenia sanitarno-weterynaryjnego. Obszary odpowiedzialności terytorialnej WOMP zgodne są z podziałem administracyjnym kraju i obejmują tereny województw. Wojskowi inspektorzy sanitarni wykonują zadania na zasadach i w trybie przewidzianym dla państwowych inspektorów sanitarnych, uczestniczą też w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych oraz okrętów Marynarki Wojennej w jednostkach organizacyjnych podległych MON oraz w rejonach zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych